Науковий вісник УжНУ. Серія «Право» № 36 том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Арабаджи Н.Б.
ВЛАСНА ЦІННІСТЬ ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ У ПРАВОВІЙ ПЛОЩИНІ

Серебро М.В.
СУЧАСНА ТА НАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Стрілець В.В.
НОРМОТВОРЧА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕВОЛЮЦІЙНИХ КОМІТЕТІВ  ПОЛТАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ГОСПОДАРСЬКІЙ СФЕРІ (ГРУДЕНЬ 1919 – КВІТЕНЬ 1920 РР.)

Трихліб К.О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

Хряпченко В.П.
РОЗУМІННЯ КОМПЛЕКСНИХ ГАЛУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА

Ярошенко М.О.
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ГУБЕРНСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО;
МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Баргілевич М.І.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ІМПІЧМЕНТУ ПРЕЗИДЕНТА  В УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Бориченко К.В.
МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЇ ПРАВА СІМЕЙ З ДІТЬМИ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Галкіна М.І.
ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ, ЕВОЛЮЦІЯ ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «КОНЦЕПЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ»

Журавльова Г.С.
РОЗУМІННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ В ПЕРІОД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА РЕНЕСАНСУ

Заворотченко Т.М.
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН  У КОНТЕКСТІ ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Омелян С.Б.
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ В ДЕМОКРАТИЧНИХ  ДЕРЖАВАХ СВІТУ ЯК ОСНОВНА ПЕРЕДУМОВА НЕЗАЛЕЖНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВОСУДДЯ

Смук М.М.
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ НАРОДУ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВА ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ

Сорока О.С.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ЛЮДИНИ НА РОЗВИТОК ОРГАНАМИ МІСЦЕВИХ ВЛАД

Хромей В.В.
ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ НА ПРАЦЮ В УКРАЇНІ

Чуба В.Д.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС КОАЛІЦІЇ ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ  У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ: СУТНІСНИЙ І СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Шершун К.П.
ДО ПИТАННЯ ПРО МЕЖІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Юркевич Х.І.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКОГО МАНДАТА  В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КОНСТИТУЦІЙНІЙ ДОКТРИНІ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Андрієнко В.В.
ЗМІСТ ДОГОВОРУ ФОРФЕЙТИНГУ

Брюховецька М.С.
ПОСМЕРТНЕ ДОНОРСТВО ОРГАНІВ: ПРЕЗУМПЦІЯ ПОГОДЖЕННЯ АБО НЕПОГОДЖЕННЯ

Колядіна Н.Г.
ПОВЕРНЕННЯ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ, ПОКЛИКАНИЙ  ВСТАНОВИТИ РІВНОВАГУ МІЖ ЗЛОВЖИВАННЯМ ПРАВОМ НА ПОЗОВ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЄЮ

Коровяк Б.Е.
ОХОРОНА ВЛАСНОСТІ ПРАВ ВКЛАДНИКІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ БАНКІВ  НА ГРОШОВІ КОШТИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

Кравчук П.С.
СУЧАСНИЙ СТАН ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Мазур В.В.
МЕХАНІЗМ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ:  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Матущак М.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН, ЩО ВИНИКАЮТЬ  ІЗ ДОГОВОРУ НАЙМУ (ОРЕНДИ) НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ, В УКРАЇНІ,  РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ ТА ФЕДЕРАТИВНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НІМЕЧЧИНА

Мельник Я.Я.
ФОРМА СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ РЕЖИМУ ЦИВІЛЬНОЇ  ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Парасюк В.М., Гринь Л.М.
ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ОДЕРЖАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ,  ЯКІ НАЛЕЖАЛИ СПАДКОДАВЦЕВІ (АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ)

Рибка І.Є.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВИЗНАННЯ  ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОЮ В УКРАЇНІ

Романів В.Я.
БУДІВЛЯ, ІНША КАПІТАЛЬНА СПОРУДА ЯК ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Ромащенко І.О.
ДО ПИТАННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИЗНАННЯ ПРИПИНЕННЯ ПРАВОВІДНОШЕННЯ  ЯК СПОСОБУ ЗАХИСТУ ЗАХОДОМ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Сумкін С.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРА ТА БАГАЖУ

Устінський А.В.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОГОВОРОМ  ПРО НАДАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

Юркевич Ю.М.
ПОВНІ ТОВАРИСТВА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО,
ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Грудницький В.М.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ (ДОМІНУЮЧИМ) СТАНОВИЩЕМ

Манзюк В.В., Філіп М.В.
ДОГОВІР ЯК ПРАВОВА ФОРМА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ  В ОБ’ЄКТИ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ДЕРЖАВНОЇ Й КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

Фролов О.М.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО АРБІТРАЖУ  ЩОДО ВЖИТТЯ ПРОТИПОЗОВНИХ ЗАХОДІВ

Череднікова Т.М.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ  У ВІДНОСИНАХ ІЗ ПОСТАВКИ НАФТИ Й НАФТОПРОДУКТІВ

Янишен Б.В.
ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ:  ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ І СМИСЛОВІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО;
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кайтанський О.С.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

Шемелинець І.І., Позняк О.П.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ  В ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Сорочишин М.В.
ВИЗНАННЯ НЕЗАКОННИМ ТА СКАСУВАННЯ АКТІВ РОБОТОДАВЦЯ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Дмитренко І.М.
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ  ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Кобецька Н.Р.
ПРИРОДОРЕСУРСНІ ДОЗВОЛИ В СИСТЕМІ ДОКУМЕНТІВ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

Кононов В.В., Петровська М.П.
НЕДОЦІЛЬНІСТЬ ВИРІШЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ  ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ В ПОРЯДКУ ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Лісова Т.В.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ЯК ВИДУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Ліхтер М.П.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНОГО  БЛАГОПОЛУЧЧЯ У МІСТАХ

Піддубна Д.С.
ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ФАКТИ  В ПРОЦЕСІ ВТІЛЕННЯ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Copyright © 2003-2019. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»