Науковий вісник УжНУ. Серія «Право» № 36 том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Андрущенко І.Г.
ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ  НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Барладян О.С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Білецький В.О.
КООРДИНАЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ МІНІСТРА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ  В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Бодак Н.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Гончаров Є.С., Нікітенко О.І.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ  В ПРИКОРДОННІЙ СФЕРІ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

Збінський Є.Ф.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ПОДАТКОВОЇ ТАЄМНИЦІ

Катрич Д.К.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ:  ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ

Кушнір І.П.
ІНФОРМАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ У ПРИКОРДОННІЙ СФЕРІ

Лазарева М.И.
«ПРАВОВОЙ РЕЖИМ» КАК КАТЕГОРИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

Пащенко К.С.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ ЩОДО РОЗМІРУ І СПЛАТИ СУДОВИХ ВИТРАТ ЯК ГАРАНТІЯ ДОСТУПУ  ДО ПРАВОСУДДЯ (НА ПРИКЛАДІ СТАТТІ 88 КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ)

Петрова А.О.
ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРУВАННЯ КАДРОВОЇ РОБОТИ  В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Пилаєва В.М.
ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ  В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Писаренко Г.М.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ:  ОКРЕМІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ

Руснак Ю.І.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ

Сарана С.В.
ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ РЕЖИМІВ

Сіренко А.М.
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ДОГОВОРУ,  ЯКІ ПОРОДЖУЮТЬ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Шатрава С.О.
СУТНІСТЬ ПРИНЦИПІВ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ІНТЕРЕСІВ  У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Айдинян А.В.
ВРАХУВАННЯ ФАКТИЧНОЇ ПОМИЛКИ ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ  У СПІВУЧАСТІ (НА ПРИКЛАДАХ ІНСЦЕНУВАННЯ УМИСНОГО ВБИВСТВА)

Бабанли Р.Ш.
ПРОБЛЕМИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПОКАРАННЯ ЗА НЕЗАКІНЧЕНИЙ ЗЛОЧИН

Берднік І.В., Погребняк С.В.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА  ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННИЙ ВИДОБУТОК  ВОДНИХ БІОЛОГІЧНИХ РЕСУРСІВ У ПЕРІОД НОВОГО ЧАСУ

Горбаченко П.А.
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ, ВИННОЇ У СКОЄННІ  КОНТРАБАНДИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ  ЧИ ПРЕКУРСОРІВ АБО ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Кулик К. Д.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ТИПОЛОГІЮ КОНКРЕТНОЇ ЖИТТЄВОЇ СИТУАЦІЇ  ПРИ ВЧИНЕННІ РОЗБЕЩЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

Пушкар О.А.
ПОНЯТТЯ ЗМІШАНОЇ ФОРМИ ВИНИ

Стрільців О.М.
НАПРЯМИ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ  У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ЗМЕНШЕННЯ ШКОДИ ВІД ВЖИВАННЯ НЕ ЗА МЕДИЧНИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ  НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН

Топчій В.В.
КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ГРУПАМИ ОСІБ  В МІСЦЯХ МАСОВОГО СКУПЧЕННЯ ЛЮДЕЙ

Турлова Ю.А.
СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ

Федчун Н.А.
НЕОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ТЕРПЯЩИМ БЕДСТВИЕ НА МОРЕ:  ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА ПОСЯГАТЕЛЬСТВА

Шкута О.О.
АЛГОРИТМ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Шуміло О.О.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ахтирська Н.М.
ДО ПИТАННЯ ДОКАЗОВОЇ СИЛИ КІБЕРІНФОРМАЦІЇ В АСПЕКТІ МІЖНАРОДНОГО  СПІВРОБІТНИЦТВА ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Войнарович А.Б.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ  ВІДНОСНО АДВОКАТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ  ЯК ГАРАНТІЇ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Калужна О.М.
ФАКТИЧНІ ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВ

Коваленко Л.Б.
ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗИВАЧ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ВІДПОВІДАЧ ЯК СУБ’ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

Король В.В., Верстлер М.В.
ЗІЗНАННЯ ОСОБИ У ВЧИНЕНІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ  ТА ЙОГО ПРАВОВІ НАСЛІДКИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Полюхович О.І.
ЩОДО СПЕЦИФІКИ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ  (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ЯК ОКРЕМОГО НАПРЯМУ СУДОВО-КОНТРОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Столітній А.В.
МІСЦЕ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У СИСТЕМІ СТАДІЙ  КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Токаренко К.В.
НЕВСТАНОВЛЕННЯ ДОСТАТНІХ ДОКАЗІВ ДЛЯ ДОВЕДЕННЯ ВИНУВАТОСТІ ОСОБИ  ЯК ПІДСТАВА ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Томас Ж.Ю.
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ В РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ,  ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ

Томин С.В.
ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ  ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ У ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

Халін О.В.
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У РОЗСЛІДУВАННІ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ  (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ;
ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Заборовський В.В.
ПРАВОВИЙ СТАТУС АДВОКАТА СВІДКА

Запара С.І., Гасай М.А.
НАЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ  НЕЗАЛЕЖНОГО МОНІТОРИНГУ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Богатчук Д.П.
НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРИНЦИПУ ДОБРОСОВІСНОГО ВИКОНАННЯ  МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З НОРМОЮ «PACTA SUNT SERVANDA»

Котляр О.І.
МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ,  ЯКІ ВИМУШЕНО ЗАЛИШИЛИ СВОЮ КРАЇНУ

Фоміна Л.О.
РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРАВА НА БЕЗПЕКУ В УНІВЕРСАЛЬНИХ АКТАХ З ПРАВ ЛЮДИНИ  В АСПЕКТІ ЗАХИСТУ УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Івченко Ю.В.
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПАТРІОТИЗМУ У ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Copyright © 2003-2019. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»