Науковий вісник УжНУ. Серія «Право» № 39 том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Доценко В.О., Костенко Н.С.
ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В 1917 – ПОЧАТОК 1920-х рр.

Онишко О.Б.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ОПІКУ В ПОЛЬЩІ (1918-1939 РР.)

Саміло Г.О.
ОСОБЛИВОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА В РІЗНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ

Сокальська О.В., Луга Д.С.
В’ЯЗНИЧНА СИСТЕМА ФРАНЦІЇ: ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН

Щирба М.Ю.
ФІНАНСОВА ДОСТУПНІСТЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПАЦІЄНТІВ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО;
МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Агафонова Н.В.
ПОНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО РЕФОРМАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Ільницька Л.Ю.
ІНСТИТУТ УПОВНОВАЖЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ОПЕРАТОРА В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Колисенко А.І.
ПОНЯТТЯ «КОНТРАСИГНАЦІЯ» ТА БЛИЗЬКІ ДО НЬОГО ТЕРМІНИ

Тулик І.І.
ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Волинська А.М.
НАДАННЯ ДЕТЕКТИВНИХ ПОСЛУГ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Горблянський В.Я.
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ЯК РІЗНОВИД СПОЖИВЧОГО ДОГОВОРУ

Гоцанюк О.І.
ВИДИ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Гуцуляк В.К.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДРЯДНИКА ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ НА ПРОВЕДЕННЯ ПОШУКОВИХ РОБІТ

Кодинець А.О.
ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Лазаренко М.М.
КОНЦЕПЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СПОРІВ

Мельник Я.Я.
МІСЦЕ ФЕНОМЕНА «БЕЗПЕКИ» В ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ КАТЕГОРІЯХ «ІНТЕРЕС», «СВОБОДА», «ПРАВО», «ОБОВ’ЯЗОК» ТА «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»

Тарасенко Л.Л.
ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД (КОРИСНУ МОДЕЛЬ)

Цюра В.В.
ДО ПИТАННЯ ФОРМИ ОКРЕМИХ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ДОГОВОРІВ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО,
ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Гончаренко О.М.
ПРИНЦИПИ САМОРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Коверзнев В.О.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Кологойда О.В.
ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ У ФОНДОВИХ ДОГОВІРНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Лукач І.В.
ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ ІСНУВАННЯ ЗАСНОВНИЦЬКОГО ДОГОВОРУ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ І ТОВАРИСТВАХ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Ляшенко О.В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПІЛЬГ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ «РЕНІ»

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО;
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кучма О.Л.
СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА МЕТОДУ В ГАЛУЗІ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Lagutina I.V.
THE RIGHT TO VOCATION TRAINING AS A FUNDAMENTAL LABOUR RIGHT

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Григор’єва Х.А.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ТВАРИН: ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПИТАННЯ

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Анпілогов О.В.
ПРО ГАРАНТІЇ ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ФУНКЦІЙ З МЕТОЮ НАЛЕЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ТА ГАЛУЗЕВОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНОМ

Братковський В.М.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОРУШЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИМИ У ПРОЦЕСІ МОБІЛІЗАЦІЇ

Георгієвський Ю.В.
КОНЦЕПЦІЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЯК ШЛЯХ ДО РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Глуховеря В.А.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МВС В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ

Денисюк Д.С.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Кіндрат П.В.
ПРОБЛЕМИ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

Кіяшко Р.Ю., Кравченко І.С.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Легенький М.І.
СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Copyright © 2003-2019. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»