Науковий вісник УжНУ. Серія «Право» № 34 том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Гиляка О.С.
ДО ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ЮРИДИЧНОГО ДОКУМЕНТА

Горбова Н.А.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ПРАВОМІРНІЙ ПОВЕДІНЦІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Гуща К.О.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УРСР 1970 РОКУ ТА ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Демків Р.Я.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ЮРИДИЧНЕ ЯВИЩЕ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗУМІННЯ

Євграфова Є.П.
ОБ’ЄКТИВНІСТЬ ПРАВА ТА ЙОГО ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ СУСПІЛЬНИМИ ЯВИЩАМИ: ПАРИТЕТНІ ЗАСАДИ

Ортинська Н.В.
ГЕНЕЗИС ПРАВОВОГО СТАТУСУ НЕПОВНОЛІТНІХ (ВІД XVIII СТОЛІТТЯ ДО СЬОГОДЕННЯ)

Палінчак М.Ю., Сочка В.І.
АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ» (ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

Процюк І.В.
ПОДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В РОЗРІЗІ ЙОГО ГОЛОВНИХ АСПЕКТІВ

Риндюк В.І.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ПРАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Рогач О.Я.
ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ ЯК ЗАГРОЗА ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Алексеева А.Н.
ПОЛНОМОЧИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ

Берназюк О.О.
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДОПОМІЖНІ ОРГАНИ ПРИ ВИЩИХ ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ»

Берназюк І.М.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ПОСЛАНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Голубка І.І.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРАВА НА ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

Губаль Ю.В.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ГАРАНТІЙ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ДИТИНИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА УГОРЩИНИ

Деметрадзе Т.Р.
РІВНІСТЬ ПРАВ ЖІНКИ І ЧОЛОВІКА ЯК КАТЕГОРІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Собків Я.М.
РОЛЬ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Гринько С.Д.
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДЕЛІКТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ПРАВІ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

Дихта Н.М.
УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ДОРУЧЕННЯ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Коршакова О.М.
АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА ТВОРИ FUN FICTION

Лейба Є.В.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ІНСТИТУТУ ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Мельник Ю.О.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОХОРОНИ СПАДКОВОГО МАЙНА

Первомайський О.О.
ДОБРОВІЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ПРОБЛЕМИ В ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ

Работинська В.О.
ПУБЛІКА ЯК СУБ’ЄКТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ГЛАСНОСТІ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Слабошпицька У.О.
СИСТЕМА КОЛІЗІЙНИХ НОРМ РИМУ IV: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) № 650/2012

Тарасенко Л.Л.
СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД РОЗГЛЯДУ СПРАВ ЩОДО ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Улітіна О.В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ФОТОГРАФІЧНІ ТВОРИ: СВОБОДА ПАНОРАМИ

Ус М.В.
КОНКУРЕНЦІЯ ВИМОГ ПРИ ВІДШКОДУВАННІ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ЗДОРОВ’Ю (ЖИТТЮ) ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Федосенко Н.А.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЦЯ ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ПОСЛУГ

Чурпіта Г.В.
СПІВВІДНОШЕННЯ СПОСОБІВ СУДОВОГО ЗАХИСТУ СІМЕЙНИХ І ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ

Юркевич Ю.М.
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ДОГОВОРУ ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Явор О.А.
АДАПТАЦІЯ СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВОВОГО ПРОСТОРУ: ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ТЕОРІЇ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Лісова Д.О.
ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГІВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ В ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Лютіков П.С., Краснова К.В.
ПОКАЗАННЯ СВІДКА В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ: ВКОТРЕ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ОНОВЛЕННЯ ЗАСОБІВ ДОКАЗУВАННЯ

Манжул І.В.
ГЕНЕЗА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА»

Copyright © 2003-2019. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»