Порядок публікації

Завантажити інформаційне повідомлення

Скачать информационное сообщение

Зразок оформлення статті

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до співробітництва з науковим фаховим журналом

«Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право».

 Журнал включено до переліку наукових фахових

видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін

(Постанова Президії ВАК України № 205/5 від 08 червня 2005 р.; проведено перереєстрацію видання,

Постанова Президії ВАК України № 105/3 від 08 липня 2009 р.; проведено повторну переєстрацію видання,

Наказ МОН України № 793 від 04 липня 2014 р. (додаток № 8).

 

ГРАФІК ФОРМУВАННЯ, ВИХОДУ, РОЗСИЛКИ № 55 ЗА 2019 Р.:

До 5 квітня 2019 р.

– здійснюється прийом наукових статей до журналу «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» № 55 за 2019 р.

До 27 травня 2019 р.

– авторам журналу буде розіслана електронна версія журналу у форматі «pdf»

До 3 червня 2019 р.

– авторам журналу буде розіслана друкована версія журналу на поштові адреси, вказані у довідці про автора

 ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ:

Загальні вимоги:

Наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 7­05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:

– постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Технічні вимоги:

– стаття обов’язково повинна містити УДК;

– стаття обов’язково повинна містити вказівку на номер юридичної наукової спеціальності, по якій вона написана (наприклад, 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень);

– обсяг статті – не більше 17 стор. через 1,5 інтервалу, шрифт 14­го кегля;

– посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234];

– список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

– стаття обов’язково повинна містити анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами, переклад назви статті на англійську мову; обсяг анотації – мінімум 3 речення, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

Мова публікацій: українська, російська, англійська.

Для зручності авторів рекомендуємо у якості зразку оформлення розглянути приклад вже опублікованої статті у журналі «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право».

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Увага! Статті студентів приймаються тільки у співавторстві з науковим керівником.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів журналу дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

Редакційний збір становить 600 грн. за одну статтю обсягом до 10 стор., у разі перевищення обсягу 10 стор. додатково сплачується  50 грн. за кожну сторінку статті. Список опублікованих праць включається у обсяг статті. Редакційний збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

Статті проходять внутрішнє анонімне рецензування та перевірку на наявність плагіату. Після рецензування автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

Перерахунок редакційного збору можна зробити у відділенні будь-якого банку в України.

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для опублікування Вашої статті необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу до
5 квітня 2019 року (включно) наступні матеріали:

1) заповнену за зразком довідку про автора;

2) статтю;

3) реферат статті англійською мовою (реферат повинен обов’язково містити: назву статті, прізвище та ініціали автора, посаду, місце роботи, короткий зміст статті. Мінімальний обсяг реферату – 200 слів) (відповідно до наказу МОН України № 1111 від 17.10.2012 р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»);

4) відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору (реквізити надсилаються на електронну адресу після проходження рецензування).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора із вказівкою для довідки про автора – Довідка, для статті – Стаття.

Наприклад: Дорошенко_Стаття, Дорошенко_Довідка, Дорошенко_збір, Дорошенко_Реферат.

Електронна адреса:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОВІДКИ ПРО АВТОРА

Прізвище, ім’я, по батькові автора

                                                                                  

Відомості про наукового керівника (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)

(заповнюється у разі відсутності наукового ступеня)

 

Місце роботи (навчання)

 

Контактний телефон

 

E-mail

 

Поштова адреса (за зразком: вул. Чудова, б. 27, кв. 89, м. Київ, 01177)

 

 

 

Copyright © 2003-2019. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»